Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jelikož je důležité  vědět  vše kolem pěstování  durmanů a datur, nemůžeme  si zde neříci o situaci, která nastala a se kterou se musíme také seznámit, abychom předešli případným problémům.

Uvedu zde článek k tématu pro získání přehledu. Ovšem dosud  není  pro  domácí pěstování  žádné omezení.  Jedná se  o informace  pro komerční pěstování rostlin a pro dovoz a vývoz  rostlinného materiálu.

 Ve spodní části je uvedeno  jak postupovat v  případě potřeby získání rostlinolékařského  pasu pro drobné pěstitele bez  živnostenského listu.

 Na níže uvedené adrese je celá  fytosanitární vyhláška kde je možné se dočíst podrobnosti.

www.srs.cz/portaldoc/fytosanitarni_informace/dovoz_ze_tretich_zemi/manual_dovoznich_fyt_podminek_cr/Dovozn_manual_CR_zari_2007.pdf

Nová fytosanitární opatření Holandska proti zavlékání původce vřetenovitosti hlíz bramboru (Potato spindle tuber viroid – PSTVd) na okrasných rostlinách

V červnu 2006 byl v Holandsku zjištěn výskyt PSTVd na rostlinách Solanum jasminoides a v září 2006 byl výskyt tohoto viroidu potvrzen také na rostlinách rodu Brugmansia spp. (Datura). Vymezovací průzkum výskytu PSTVd v podnicích produkujících hostitelské okrasné rostliny potvrdil přítomnost viroidu ve většině z nich. Partie, u nichž byl potvrzen výskyt, byly obvykle vizuálně infekční, ale vyskytly se také partie bezpříznakové. Nizozemská fytoslužba vydala ve všech podnicích s výskytem PSTVd zákaz pohybu hostitelských rostlin od konce října 2006 do konce roku 2006 a současně nařídila likvidaci zamořených partií.

V reakci na informace poskytnuté holandskou rostlinolékařskou službou byl proveden průzkum i v dalších členských státech ES. Výskyt PSTVd byl potvrzen v Německu, Belgii, Francii, Polsku a Velké Británii, infikovaný materiál pocházel z Holandska. Také ve Slovinsku byly zjištěny na hostitelských rostlinách příznaky viroidu.

Na základě těchto zjištění vydalo Holandsko opatření proti zavlékání PSTVd na rostlinách Solanum jasminoides a Brugmansia spp., která vstoupila v platnost 14. února 2007 a týkají se všech dodávek těchto rostlin (včetně dodávek určených nepodnikajícím odběratelům) původem z ES. V důsledku těchto opatření musí být každá partie Solanum jasminoides a Brugmansia spp. dodaná do Holandska testována na přítomnost PSTVd.

 

 

Nová fytosanitární opatření Holandska k zabránění šíření PSTVd z ostatních členských států.

 

-         U všech dodávek rostlin Solanum jasminoides a Brugmansia spp., určených k pěstování, původem ze členských států, je požadováno, aby byly opatřeny úředním dokladem, vystaveným příslušným fytosanitárním úřadem členského státu, potvrzujícím, že zásilka byla úředně testována a shledána prostou PSTVd.

-         Každou dodávku těchto rostlin, ke které není požadované úřední potvrzení přiloženo, je holandský příjemce povinen ohlásit holandské rostlinolékařské službě do 24 hodin po dodání.

-         Zásilky bez úředního potvrzení budou zadrženy a nebudou propuštěny do oběhu, dokud nebudou otestovány a shledány prostými PSTVd.

-         Náklady na zajištění testování zásilek budou účtovány adresátovi.

 

Státní rostlinolékařská správa upozorňuje pěstitele a obchodníky, kteří zamýšlejí dodávat okrasné druhy Solanum jasminoides a druhy rodu Brugmansia spp. do Holandska, že s požadavkem na odebrání úředních vzorků a jejich testování na přítomnost PSTVd je třeba se obrátit v dostatečném časovém předstihu na místně příslušné obvodní oddělení SRS v místě pěstování nebo odeslání. Odebrání a testování vzorků podléhá úhradě podle vyhlášky č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou. Po ukončení testování v případě, že nebude zjištěn výskyt PSTVd, vydá příslušné obvodní oddělení SRS potvrzení, že dodávka byla úředně testována a byla shledána prostou PSTVd.

 

Státní rostlinolékařská správa provede v roce 2007 u tuzemských pěstitelů průzkum výskytu PSTVd na okrasných hostitelských rostlinách čeledi Solanaceae, určených k pěstování, spojený s namátkovými odběry vzorků a následným testováním na přítomnost PSTVd.

 

Podmínky pro získání rostlinolékařského pasu:

Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba (registrovaný zemědělec) podá žádost na vystavení pasu na obvodním oddělení Státní rostlinolékařské správy (SRS) příslušném podle místa podnikání.

Amatérský pěstitel provede registraci na obvodním oddělení SRS příslušném podle místa trvalého bydliště a požádá o vydání oprávnění na vystavení pasů. S tímto oprávněním požádá o vydání pasu obvodní oddělení SRS příslušné podle místa pěstování rostlin (umístění zahrady).

Pro Prahu je kontaktní adresa:
Obvodní oddělení SRS Praha Bubenské náb. 306, paní Ing. Semíková, tel. 220 808 757 Adresy dalších příslušných OO SRS získáte na: www.srs.cz

Vydání pasů je zpoplatněno a předchází mu místní šetření a odběr vzorků půdy a rostlin inspekcí SRS.

Registrovaný pěstitel je povinen:
vést evidenci o rostlinách dle vyhl. č. 330/2004 Sb. uchovávat doklady o rostlinách nejméně 1 rok provádět nařízení a omezení inspekce SRS umožnit kontrolu dokladů a rostlin inspekcí SRS označit prodávané rostliny návěskou pasu přikládat k dodacím listům prodejci kopie doprovodných dokumentů pasů.